Przejście do sekcji:

archiwum

Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Górsku ul. Prosta.

INFORMACJA

WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

 

Na podstawie art. 32 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62 z 2001r. poz. 627)

i n f o r m u j ę

że w publicznie dostępnym wykazie danych (prowadzonym przez Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zławieś Wielka), zarejestrowano poniżej wymienione dokumenty.

Jednocześnie informuję o możliwości składania do Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7 – uwag i wniosków w terminie 21 dni, licząc od daty podania do publicznej wiadomości.

 

LpWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach1.Numer wpisu22.Zakres przedmiotowy wnioskuBudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Górsku ul. Prosta.3.Znak sprawy7624-2/20064.Data złożenia12.01.2006r.5.Dane wnioskodawcy (w tym REGON)Urząd Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 76.Wyszczególnienie załączników do wnioskumapa ewidencyja z przebiegiem sieci,7.Nazwa organu – adresata wnioskuWójt Gminy Zławieś Wielka8.Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)Urząd Gminy Zławieś Wielka tel.: 056 678 09 13 wew. 34- Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej (akta 2/II/2005) pokój nr 6,9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) 10.Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacjiBrak11.Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy 12.Uwagi 

drukuj (Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Górsku ul. Prosta.)

Wróć