Przejście do sekcji:

archiwum

Decyzja Środowiskowa

Decyzja Nr PR 7624-17-4/09/2010

Decyzja Środowiskowa

PR 7624-25-4/09/2010 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

PR 7624-23-4/09/2010

Stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

PR7624-18-3/09/2010

Zławieś Wielka, dnia 14.01.2010r.

PR 7624-18-3/09/2010

DECYZJA

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 2, art. 71 ust 1, art. 72 ust 1 pkt. 10, art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 03-10-2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227/ i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zmianami / po rozpatrzeniu wniosku Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku - z dnia 06.10.2009r. stosownie do postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nr RDOŚ-04.00.6613-232/09/DB z dnia 10.12.2009r./wpł.17-12-2009r./ i opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu - nr N.NZ-402-ZW-231/09 z dnia 30.11.2009r./wpł. 07-12-2009r./

Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia p.n.”Przebudowa wału przeciwpowodziowego Dolnej Niziny Toruńskiej w km.0+000 do 25+000, Etap I w miejscowości Pędzewo, Zławieś Wielka, Toporzysko, Górsk, Czarnowo, gm. Zławieś Wielka.

UZASADNIENIE

W dniu 09.10.2009. Kujawsko Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie przebudowy wału przeciwpowodziowego Dolnej Niziny Toruńskiej w km. 0+000 – 25+000, Etap I w gm. Zławieś Wielka.

Tutejszy organ wszczął postępowanie w w/w sprawie zawiadamiając strony postępowania a następnie:

- pismem PR 7624-18-1/2009 z dnia 16.11.2009r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Postanowieniem Nr RDOŚ-04.OO.6613-232/09/DB Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wyraził opinię, że planowana inwestycja nie jest przedsięwzięciem wymienionym w katalogu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r – Dz. U. nr 257 poz. 2573 z późn. zm./ ma więc konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Podobne stanowisko zajął Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w swoim piśmie nr N.NZ-402-ZW-231-09 z dnia 30.11.2009 r.

Teren projektowanej inwestycji leży poza zasięgiem obszarów podlegających ochronie w myśl przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. /Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm./.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie dwóch najsłabszych odcinków wału przeciwpowodziowego zabezpieczającego przed zalewem grunty orne, istniejącą terenową infrastrukturę techniczną oraz zabudowania wiejskie w rejonie wsi Pędzewo, Zławieś Wielka, Toporzysko, Górsk i Czarnowo. Łączna długość objętych przebudową odcinków wału wyniesie 2600m.

Biorąc pod uwagę rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia, stanowisko instytucji opiniujących, uznaje się, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Otrzymują:

  1. Kujawsko Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, 
  2. Strona internetowa: www.zlawies.pl
  3. A/a U.G. /+ tablice ogłoszeń UG i w sołectwach j. w./.

Do wiadomości:

  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Dworcowa 63, 85-950 Bygoszcz
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń

PR 7624-5-8/2009

oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na dz. nr 236/9 w miejscowości Zławieś Wielka gm. Zławieś Wielka.

PR 7624-14-3/2009

przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej, na działkach nr 436/1- 436/3, 463/6-436/9, 436/13-436/17, 436/19-436/20, 436/21, 436/58 położonych w miejscowości Czarnowo, gm. Zławieś Wielka.

PR 7624-15-2/2009

polegającego na handlu hurtowym i naprawie automatów sprzedających na dz. nr 446/6 w miejscowości Górsk gm. Zławieś Wielka.

PR 7624-16-2/2009

przedsięwzięcia polegającego na budowie przedszkola do 650m² z pełna kuchnia dla trzech grup dzieci w wieku od 3 do 5 lat, łącznie 75 dzieci z wyżywieniem na dz. o nr 110/4 o 110/5w miejscowości Rozgarty gm. Zławieś Wielka.

PR 7624-9-3/2009

Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku produkcyjnego-produkcja mebli o część produkcyjno-biurowo-mieszkalną, na działkach nr 223/5, 223/4 i 223/3 położonych w miejscowości Toporzysko, gm. Zławieś Wielka

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr PR 7624-6-6/2009

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr PR 7624-6-6/2009
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na warsztat ślusarsko-mechaniczno-samochodowy z częścią mieszkalną na działce nr 322 w Toporzysku, gm. Zławieś Wielka
PR 7624-1-4/2009
DECYZJA O środowiskowych uwarunkowaniach na realizację Przedsięwzięcia „Budowie elektrowni wiatrowej o mocy 0,800 MW, wysokości ok. 99m wraz z przyłączem kablowym do sieci energetycznej i urządzeń towarzyszących na działkach 610/3, 610/4, 610/5, 609/5, 631 w Rzęczkowie”.
PR 7624-13-4/08/09
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia olegającego na Odbudowie systemu nawodnień grawitacyjnych Kanału Dolnego Niziny Toruńskiej w km 0+000-24+600, gm. Zławieś Wielka.
PR 7624-13-4/08/09
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Odbudowie systemu nawodnień grawitacyjnych Kanału Dolnego Niziny Toruńskiej w km 0+000-24+600, gm. Zławieś Wielka.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach PR 7624-7-7/08/09
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla budowy zakładu odzysku i przetwarzania zużytego sprzętu elektryczno-elektronicznego na działce nr 62 w Złejwsi Wielkiej gmina Zławieś Wielka.

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 11.06.2008r

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr PR 7624-3-4/2008
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr PR 7624-3-4/2008 polegającej na budowie sieci kanalizacji tłocznej z przykanalikami oraz sieci kanalizacji grawitacyjnej z przykanalikami i pompowniami w miejscowościach Zławieś Mała, Skłudzewo, Rzęczkowo i Gierkowo /obręb Cichoradz/ gm. Zławieś Wielka
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wod-kan z przyłaączami w miejscowości Przysiek obr. Stary toruń
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja PR 7624-7-4/07
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja PR 7624-30-4/06/07
Zabezpieczenie Górnej Niziny Toruńskiej przed wielkimi wodami rzeki Wisły poprzez zamknięcie kanału Górnego.
Wniosek PR 7624-14/2006 z dnia 13-04-2006.

Decyzja PRPR 7624-4/2006r.
Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Cichoradz.
Wniosek 12-06-2006 Urzad Gminy

Decyzja Pr 7624-22-5/2006 z dnia 04-08-2006
Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czarnym Błocie.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

Decyzja: PR 7624-15-5/2006 O środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Złejwsi Małej.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

Decyzja:

Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Złejwsi Małej.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

Decyzja:
Budowa zamknięcia Kanału Górnego Niziny Toruńskiej wraz z przempownią wód w Czarnowie.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

Decyzja:
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zławieś Mała I.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

Decyzja: o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zławieś Mała III.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

Decyzja: o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zławieś Mała II.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

Decyzja: o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Budowa sieci wodociągowej z przyłączmi - Zławieś Wielka II.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

Decyzja: o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Górsku ul. Prosta.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

Decyzja:
Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Toporzysko.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

Decyzja: