Przejście do sekcji:

Gospodarka gruntami

Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

 
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7
parter, pokój nr 3
 
tel. (056) 678-09-13, wew. 14 
 
Inspektor ds. gospodarki gruntami - Władysława Piotrowska
 
godziny urzędowania:
codziennie w godz. od 7.00 do 15.00, we wtorki od 8.00 do 16.00


 

 


Zakres zadań:


Wydawanie zaświadczeń:

 • o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • o posiadaniu kwalifikacji rolniczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 64, poz. 592) o kształtowaniu ustroju rolnego,
 • wykreśleniu hipotek z ksiąg wieczystych.

Podziały nieruchomości:

 • opiniowanie zgodności przedstawionych projektów podziałów,
 • wydawanie decyzji zatwierdzających podział.

Rozgraniczenia nieruchomości:

 • wydawanie postanowień w sprawie rozgraniczenia nieruchomości,
 • wydawanie decyzji zatwierdzających rozgraniczenie nieruchomości.

Sprzedaż mienia komunalnego:

 • zasady sprzedaży nieruchomości:

  Podstawową zasadą obowiązującą przy sprzedaży nieruchomości gminnych jest jawność. Poza nielicznymi wyjątkami określonymi ściśle w ustawie o gospodarce nieruchomościami, gmina sprzedaje nieruchomości w drodze przetargu.

  Może być to przetarg nieograniczony pisemny lub ustny, w uzasadnionych wypadkach ograniczony. Organizowany jako ustny lub pisemny.

  Najczęściej spotykaną formą przetargu jest przetarg ustny nieograniczony – czyli licytacja.

  Aby ogłosić przetarg należy uprzednio wywiesić w siedzibie urzędu wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz taki wywiesza się na co najmniej 21 dni, informację o jego wywieszeniu podaje się równeż w miejscowości położenia nieruchomości.

  Wykaz taki zawiera wszystkie informacje o sprzedawanej nieruchomości i jest zapowiedzią organizowanego przetargu.

  Ogłoszenie o przetargu zależnie od ceny wywoławczej publikuje się na tablicy ogłoszeń, w prasie lokalnej lub o zasięgu ogólnopolskim. Jeżeli wynik I przetargu jest negatywny, gmina ogłasza II przetarg, w którym cena wywoławcza może być obniżona, jednak nie bardziej niż do połowy ceny. Jeżeli i II przetarg nie wyłoni nabywcy, gmina organizuje kolejne przetargi lub ogłasza rokowania. Jest to nowa forma sprzedaż, różniąca się od przetargu tym, że można w niej sprzedać nieruchomość nawet za 40 % jej wartości, a jednocześnie komisja przetargowa może zamknąć rokowania bez wyboru oferenta, nawet gdy złożone oferty przekraczają cenę wywoławczą.

  Zasady sprzedaży zostały przedstawione skrótowo i schematycznie w celu przybliżenia podstawowych informacji – zainteresowanych szczegółami zapraszam do lektury ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm., Dz. U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492).

Rekultywacja gruntów. Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zawieranie umów dzierżawy na grunty mienia komunalnego gminy. Regulowanie stanu prawnego dla nieruchomości przejętych na rzecz mienia komunalnego. Księgi wieczyste.

Gospodarka lokalowa:

Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy. Zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.