Przejście do sekcji:

Zagospodarowanie przestrzenne

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy.

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są bardzo ważnym instrumentem kształtowania otaczającej nas rzeczywistości – krajobrazu miast i wsi, często na długie lata. Przy ich pomocy można utrzymać lub przywrócić ład przestrzenny, chronić środowisko, walory krajobrazu i dziedzictwa kulturowego. Można pobudzać rozwój lokalny lub ten rozwój hamować. W efekcie możliwe jest doprowadzenie do mniejszej lub większej poprawy jakości życia mieszkańców. Podstawą prawną opracowania i stosowania planów zagospodarowania przestrzennego jest Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 roku wraz z Rozporządzeniami wykonawczymi.

Organem właściwym dla sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy jest aktem prawa miejscowego - ustala przeznaczenie terenów oraz określa sposób ich zagospodarowania, m.in.:

 • przeznaczenie terenów,
 • zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
 • zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
 • zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków,
 • parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy, w tym: linie zabudowy, gabaryty obiektów, wskaźniki intensywności zabudowy,
 • zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji o infrastruktury technicznej.

Uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego podejmuje Rada Gminy, a integralną część uchwały stanowi załącznik graficzny przedstawiający granice opracowania. Przed podjęciem uchwały należy wykonać analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium.

Wójt, po podjęciu przez rade gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, kolejno:

 • ogłasza w prasie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, o podjęciu uchwały, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu (nie krótszy niż 21 dni)
 • zawiadamia na piśmie, o podjęciu uchwały, instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu
 • rozpatruje zgłoszone wnioski i opinie
 • sporządza projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko uwzględniając ustalenia studium
 • sporządza prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego
 • uzyskuje opinie o projekcie planu odpowiedniej komisji urbanistyczno-architektonicznej
 • uzyskuje opinie o projekcie planu właściwych instytucji i organów przewidzianych przepisami
 • uzyskuje zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne
 • wprowadza zmiany w projekcie planu - stosownie do uzyskanych opinii i uzgodnień
 • ogłasza w prasie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty o wyłożeniu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni (w ogłoszeniu wyznacza termin składania uwag do projektu planu, nie krótszy niż 14 dni po okresie wyłożenia)
 • organizuje dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami (w czasie trwania wyłożenia do publicznego wglądu)
 • rozpatruje uwagi (składane na piśmie) dotyczących projektu planu
 • wprowadza zmiany w projekcie planu wynikające z rozpatrzenia uwag oraz ponowne uzgadnia w niezbędnym zakresie
 • przedstawia Radzie Gminy projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag - jeżeli Rada podejmuje decyzję o konieczności naniesienia zmian w projekcie, czynności o których mowa wyżej należy ponowić w niezbędnym zakresie
 • Rada Gminy uchwala plan miejscowy - część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały
 • Wójt gminy przedstawia wojewodzie uchwałę wraz z załącznikami oraz całą dokumentację prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi
 • Wojewoda po dokonaniu oceny przekazuje uchwałę do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Każdy ma prawo wglądu do planu miejscowego oraz otrzymania wypisu i wyrysu z planu. Za wypis i wyrys pobiera się opłatę administracyjną w kwocie 50 zł.

Wróć