Przejście do sekcji:

Urząd Stanu Cywilnego

 
 
 
WPISANIE DO KSIĘGI STANU CYWILNEGO AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ

 

 1. Informacje ogólne

  Na podstawie art. 73 ust. 1 prawa o aktach stanu cywilnego akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do ksiąg stanu cywilnego USC Zławieś Wielka na wniosek osoby zameldowanej na pobyt stały lub mającej ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie gminy Zławieś Wielka (druk nr 7).

  Krąg osób upoważnionych do złożenia wniosku jest identyczny jak uprawnionych do otrzymania odpisów i zaświadczeń.

  Wymagane dokumenty.

  Do wniosku załączyć należy:
  • oryginał odpisu aktu stanu cywilnego lub jego kopię uwierzytelnioną przez urząd stanu cywilnego, który akt sporządził wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

  Dokumenty te włącza się do akt zbiorowych USC Zławieś Wielka.

 2. Miejsce załatwienia sprawy


Urząd Stanu Cywilnego - pok. nr 15.

Opłaty

 • 5 zł - znaczek skarbowy za wniosek,
 • 0,50 zł - znaczek skarbowy za każdy załącznik,
 • 0,50 zł - znaczek skarbowy za wydanie decyzji o transkrypcji.


Trzy pierwsze odpisy skrócone wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu wolne są od opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy

Bezpośrednio po złożeniu wniosku lub od 1 do 7 dni.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36 poz. 180 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. z 1998 r. Nr 36, poz. 88 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2000r. Nr 86 poz. 960 z późn. zm.)