Przejście do sekcji:

Urząd Stanu Cywilnego

 

POWRÓT OSOBY ROZWIEDZIONEJ DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWAInformacje ogólne, wymagane dokumenty Zgodnie z art. 59 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, w którym małżeństwo zostało zawarte, lub właściwym ze względu na miejsce zamieszkania strony, powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Uprawnienie to przysługuje zarówno mężczyźnie jak i kobiecie.

Rozwiedziony przedkłada:
  • swój dowód osobisty,
  • a w przypadku składania oświadczenia i innym urzędzie niż ten, w którym małżeństwo zawarto - także odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.

Protokół o przyjęciu oświadczenia jest w takim przypadku przekazywany do USC miejsca sporządzenia aktu celem naniesienia wzmianki dodatkowej na marginesie aktu małżeństwa.

Po upływie trzymiesięcznego terminu powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa możliwy jest w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1956 roku o zmianie imion i nazwisk (t. j. Dz. U. z 1963 r. Nr 59 poz. 328 z późn. zm.) na podstawie uzasadnionego wniosku osoby zainteresowanej.

Organem właściwym do wydania decyzji administracyjnej o zmianie nazwiska jest dla osób zamieszkałych w powiecie toruńskim starosta toruński.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego - pok. nr 15.

Opłaty
  • 5 zł - znaczek skarbowy za wniosek,
  • 10 zł - znaczek skarbowy za sporządzenie protokołu przyjęcia oświadczenia osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa,
  • znaczki skarbowe nabywać można w kasie urzędu gminy.

Termin załatwienia sprawy

Bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9 poz. z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr. poz. 180 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2000 r. Nr 86 poz. 960 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (t. j., Dz.U. z 1963 r Nr 59 poz.328 z późn.zm.)

Wróć