Przejście do sekcji:

Urząd Stanu Cywilnego


 

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWAInformacje ogólne

Zawarcie małżeństwa następuje z zachowaniem uroczystej formy zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w wybranym przez nowożeńców urzędzie stanu cywilnego.

Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w obecności dwóch pełnoletnich świadków oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński.

Nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie mająca ukończonych lat osiemnastu. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście. Inne przeszkody małżeńskie wymienia Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 11 § 1, art. 12 § 1, art. 13 § 1, art. 14 § 1, art.15 § 1 (ubezwłasnowolnienie całkowite, choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy, pozostawanie w związku małżeńskim, pokrewieństwo w linii prostej oraz powinowactwo linii prostej, stosunek przysposobienia).

Nie jest również możliwe zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika bez złożenia należytego pełnomocnictwa (art. 16). O nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa decyduje oświadczenie złożone przed kierownikiem USC. Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko, będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich. Każdy z małżonków może również zachować swoje dotychczasowe nazwisko, albo połączyć z nim dotychczasowe nazwisko drugiego małżonka.

Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana:

 1. przedstawić dokument stwierdzający tożsamość oraz złożyć odpis skrócony aktu urodzenia, a także dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli pozostawała poprzednio w związku małżeńskim, albo nieistnienia małżeństwa, jeżeli postępowanie o ustalenie nieistnienia małżeństwa toczyło się wobec tej osoby,
 2. złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 3. złożyć zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli tego wymagają przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Osoba o której mowa w ust. 1, nie składa odpisu skróconego aktu stanu cywilnego, jeże został on sporządzony w urzędzie stanu cywilnego, w którym osoba ta zamierza zawrzeć związek małżeński.

W razie gdy oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma zostać złożone przez pełnomocnika, jest on obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego stosowne pełnomocnictwo.

Dowodem ustania małżeństwa jest:
 1. odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka,
 2. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu przez rozwód albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie.

Dowodem unieważnienia małżeństwa jest odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa.

Dowodem nieistnienia małżeństwa jest odpis prawomocnego orzeczenie sądu ustalające nieistnienia małżeństwa.

Cudzoziemiec zamieszkały za granicą, zamierzający zawrzeć małżeństwo w Polsce obowiązany jest złożyć kierownikowi urzędu Stanu Cywilnego: 

 • dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo,
 • odpis skrócony aktu urodzenia,
 • paszport,
 • wizę wydaną przez władze polskie, jeżeli z danym państwem obowiązują wizy.


Cudzoziemiec, zamieszkujący w Polsce na pobyt stały lub czasowo na okres powyżej 6 miesięcy, przedkłada również kartę pobytu.

Składane dokumenty (odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia małżeństwa) powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Po złożeniu dokumentów zarówno obywateli polskich jak i cudzoziemców obowiązuje miesięczny termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa.

Kierownik USC może z ważnych względów zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu po rozpatrzeniu uzasadnionego wniosku (druk nr 3).

Małżeństwo wyznaniowe.

Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo wyznaniowe ze skutkami w prawie cywilnym kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje ważne przez okres 3 miesięcy zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Warunkiem niezbędnym do jego otrzymania jest zameldowanie na pobyt stały jednego z nupturientów na terenie gminy Zławieś Wielka oraz złożenie identycznych dokumentów jak w przypadku małżeństw zawieranych przed kierownikiem USC. Wymagane są jednak również odpisy skrócone aktów stanu cywilnego sporządzonych w USC Zławieś Wielka, jeżeli planowane małżeństwo zawarte ma być poza terenem gminy.

Po zawarciu małżeństwa wyznaniowego ze skutkami w prawie cywilnym, duchowny w ciągu 5 dni od daty jego zawarcia przekazuje (przesyła) wypełnione zaświadczenie do urzędu właściwego ze względu na miejsce jego zawarcia. Urząd ten sporządza akt małżeństwa.

Uzyskanie zaświadczenia o możności prawnej zawarcia małżeństwa za granicą.

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 prawa o aktach stanu cywilnego obywatel polski zameldowany na pobyt stały lub mający ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie gminy Zławieś Wielka, zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą, może otrzymać w USC Zławieś Wielka zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo.

Dla osób, które przed ukończeniem 16 roku życia wyjechały z Polski i stale przebywają za granicą organem właściwym do wydania zaświadczenia jest konsul.

Osoba zainteresowana do wniosku (druk nr 4), w którym podaje również dane przyszłego małżonka dołącza:
 • odpis skrócony aktu urodzenia,
 • dowód ustania poprzedniego małżeństwa, jeżeli wcześniej pozostawała w związku małżeńskim (nie składa się odpisów aktów znajdujących się w księgach tutejszego USC; oraz składa pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

W zaświadczeniu, które ważne jest przez 3 miesiące od dnia jego wydania, wpisuje się także osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego - pok. nr 15 (złożenie dokumentów).
Sala ślubów (uroczyste zawarcie małżeństwa).

Opłaty

 • 5 zł - znaczek skarbowy za wniosek,
 • 75 zł - znaczki skarbowe za sporządzenie aktu małżeństwa,
 • 0,50 zł - znaczek skarbowy za każdy załącznik,
 • 30 zł - znaczek skarbowy za ewentualne wydanie decyzji o zwolnieniu z miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa lub za wydanie zaświadczenia o możności prawnej zawarcia małżeństwa za granicą.

Termin załatwienia sprawy

Bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r. Nr 9 poz. z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 1986 r. Nr 3 poz. 180 z późn. zm.)