Przejście do sekcji:

Urząd Stanu Cywilnego


 

 ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA

 

Informacje ogólne

Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce jego urodzenia. Jeżeli jednak rodzice dziecka nie mieszkają na terenie podległym właściwości urzędu miejsca urodzenia dziecka, zgłoszenia można dokonać w USC miejsca zamieszkania obojga rodziców, lub jednego z nich.

Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie takiego zdarzenia powinno nastąpić w ciągu 3 dni.


Do zgłoszenia urodzenia dziecka obowiązani są w kolejności:     
 1. ojciec
 2. lekarz lub położna, albo inna osoba obecna przy porodzie
 3. matka, jeżeli stan jej zdrowia na to pozwala.


Wymagane dokumenty

Podstawowym dokumentem uprawniającym kierownika USC do sporządzenia aktu urodzenia jest zaświadczenie lekarskie pod nazwą "Zgłoszenie urodzenia". Dokument ten dostarcza zakład opieki zdrowotnej, w którym nastąpiło urodzenie.

Osoba zgłaszająca urodzenie składa wniosek o wydanie odpisów aktu urodzenia dziecka (druk nr 1) oraz przedkłada:   
 • swój dowód osobisty
 • dowody osobiste rodziców dziecka
 • odpis skrócony ich aktu małżeństwa, jeżeli małżeństwo nie zostało zawarte na terenie gminy Zławieś Wielka.


W przypadku gdy matka dziecka jest stanu wolnego, przedkłada się odpowiednio:  
 • panna - odpis skrócony aktu urodzenia
 • wdowa - odpis skrócony aktu zgonu męża
 • rozwiedziona - odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.


Wyżej wymienione odpisy przedkłada się wyłącznie w przypadku, gdy akt sporządzony został w innym urzędzie stanu cywilnego.

Rodzice dziecka niepozostający w związku małżeńskim, którzy chcą złożyć oświadczenie o uznaniu dziecka, winni zgłosić się w USC osobiście.


Bez procedury sądowej nie może być jednak uznane:   
 • dziecko rodziców niepełnoletnich
 • dziecko matki rozwiedzionej lub pozostającej w separacji, jeżeli do uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu lub separacji nie upłynęło co najmniej 300 dni.

Wybierając dla dziecko imię (imiona), należy pamiętać, że kierownik USC odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze dla dziecka więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej, imienia nie pozwalającego odróżnić płci dziecka.

Imię (imiona) mogą być w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia zmienione na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego kierownikowi USC przez rodziców dziecka.


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego - pokój nr 15

Opłaty

 • 5 zł - znaczek skarbowy za wniosek (podanie) o wydanie odpisów aktu urodzenia dziecka
 • trzy pierwsze odpisy skrócone aktu urodzenia wydawane bezpośrednio po jego sporządzeniu wolne są od opłaty skarbowej
 • znaczki skarbowe nabywać można w kasie urzędu gminy - pokój nr 12 (parter)


Termin załatwienia sprawy

Bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. .......................)
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. .....................)
 • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr ................)
 

Wróć