Przejście do sekcji:

Referat Finansów

Zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.Deklaracje podatkowe.Opodatkowanie podatkiem od środków transportowych.

Deklaracje podatkowe składają osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej a także osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.

Wymagane dokumenty Termin składania

na podatek od nieruchomości - DN-1, na podatek rolny - DR-1, na podatek leśny - DL-1.

15 stycznia każdego roku.


Osoby fizyczne, osoby prawne będące właścicielami środków transportowych, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawenj, na które środek transportowy jest zarejestrwoany są obowiązane:

  • składać w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu deklarację na podatek od środków tarnsportowych na dany rok podatkowy, sporządzoną na formularzu, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
  • odpowiednio skorygować deklarację w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, liub siedzoby - w terminie 14 dni od dnia zaistneinia tych okoliczności,
  • wpłacać obliczony w deklaracji podatek - bez wezwania na rachunek budżetu gminy. W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym.


Wydaje sie na wniosek.

Opłata skarbowa w kwocie 21,- złdrukuj ()

Wróć