Przejście do sekcji:

Referat Finansów

PRACOWNICY REFERATU:

 

Jusyna Skwarek
Skarbnik Gminy

pokój nr 35, II piętro
tel. (056) 678-09-13 wew. 31

 


Katarzyna Żuk
Inspektor ds. płac

pokój nr 38, II piętro
tel. (056) 678-09-13, wew. 38

Zadania:

 • Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników urzędu gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy.
 • Rozliczenia z ZUS-em i Urzędem Skarbowym.
 • Sprawozdawczość płacowa.
 • Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu oraz wystawianiu druków RP-7.

 

Barbara Blimke-Gil
Inspektor ds. księgowości budżetowej

pokój nr 36, II piętro
tel. (056) 678-09-13, wew. 30

Zadania:

 • Wystawianie faktur VAT.
 • Prowadzenie ewidencji wydatków budżetowych.
 • Prowadzenie rejestrów dzierżawy gruntów komunalnych, lokali i mieszkań.

 

Mariola Kosińska
Inspektor ds. księgowości płacowej

pokój nr 38, II piętro
tel. (056) 678-09-13, wew. 38

Zadania:

 • Prowadzenie ewidencji kosztów budżetowych.
 • Prowadzenie księgowości syntetycznej.
 • Obsługa księgowa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

 

Małgorzata Kulas
Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

pokój nr 12, parter
tel. (056) 678-09-13, wew. 39

Zadania:

 • Wymiar podatków i opłat lokalnych osób fizycznych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od posiadania psów, opłata targowa).
 • Umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty należności podatkowych.
 • Wydawanie zaświadczeń o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego, ha przeliczeniowych oraz o dochodzie z gospodarstwa rolnego.

 

Renata Grącka
Inspektor ds. poboru podatków i
opłat lokalnych

pokój nr 12, parter
tel. (056) 678-09-13, wew. 39

Zadania:

 • Prowadzenie nadzoru nad inkasem i rozliczanie inkasentów z podatków i opłat lokalnych.
 • Księgowość podatkowa.
 • Prowadzenie egzekucji zaległych zobowiązań podatkowych.
 • Wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.
 • Deklaracje podatkowe osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie posiadających osobowości prawnych, a także osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi.
 • Ewidencja podatkowa w zakresie podatku od środków transportowych.

 

Dorota Peplińska - Kornaś
Inspektor ds. obsługi kasowej

pokój nr 13, parter
tel. (056) 678-09-13, wew. 39

Zadania:

 • Obsługa kasowa Urzędu (również GOPS).
 • Sprzedaż znaków skarbowych.
 • Wymiar i pobór opłaty skarbowej od weksli.

Wróć