Przejście do sekcji:

Dodatki mieszkaniowe


Dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny

 

 

 


Miejsce załatwienia sprawy:  pokój nr 8 (parter) tel. 056 678-09-13, wew. 46


 


Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
   
 • członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkujących na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
   
 • osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,
   
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
   
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje tylko na podstawie jednego z w/w tytułów.
 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje w/w osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego ne przekracza 160% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 110% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

 

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków do sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej.

 


Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej "normatywną powierzchnią", w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 • 35 m - dla jednej osoby,
 • 40 m - dla dwóch osób,
 • 45 m - dla trzech osób,
 • 55 m - dla czterech osób,
 • 65 m - dla pięciu osób,
 • 70 m - dla sześciu osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnych większej liczby osób dla każdej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m.


Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego:

 • czynsz,
 • opłaty za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego,
 • opłaty eksploatacyjne w spółdzielni mieszkaniowej,
 • zaliczki płacone przez właścicieli lokali mieszkalnych na koszty związane z nieruchomością wspólną,
 • świadczenia związane z eksploatacją domu jednorodzinnego,
 • inne wydatki wynikające z odrębnych przepisów.


Do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy dołączyć:

 1. dokument potwierdzający prawo do lokalu, charakter własności,
   
 2. dochód z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, wszystkich członków gospodarstwa domowego.


Obowiązujące przepisy prawne:

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.),
   
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817),
   
 3. Uchwała Rady Gminy Zławieś Wielka Nr X/96/2004 z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie wskaźników procentowych stanowiących podstawę ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 23, poz. 281).

 

 

DODATEK ENERGETYCZNY


 

Miejsce załatwiania spraw:

pok. nr 7 i 8 w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka ul Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka

tel. (56) 674 13 45 lub (56) 674 13 46


 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012., poz. 1059 z póżn zm.)

 

Komu przysługuje dodatek energetyczny?

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która:
1. Na dzień składania wniosku o zryczałtowany dodatek energetyczny ma przyznany decyzją dodatek mieszkaniowy.
2. Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym.
3. Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego.

Zgodnie z obwieszczeniem ministra gospodarki zryczałtowany dodatek energetyczny w okresie od stycznia do kwietnia 2014r. wynosi:
- dla gospodarstwa jednoosobowego – 11,36 zł miesięcznie,
- dla gospodarstwa składającego się z 2-4 osób – 15,77 zł miesięcznie,
- dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób – 18,93 zł miesięcznie.